Adresát vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (i) souhlas se zpracováním svých osobních údajův rozsahu uvedeném v kontaktním formuláři dalšího zpracování pro marketingové účely poskytovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, nabízených výrobcích a dalších aktivitách, včetně užití těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách poskytovatele, (ii) souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5ti let. Udělení souhlasu je dobrovolné. Poskytovatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další adresátovy osobní údaje. Adresát akce má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla poskytovatele, v případě souhlasu k zasílání obchodních sdělení, též formou písemného sdělení na e-mailovou adresu poskytovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení poskytovateli. Adresát má dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním poskytovatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.